Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Đề nghị hỗ trợ phân tích tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế (%) theo khoa, phòng, tyt

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 3 1

Thứ sáu, Tháng 2 24

Thứ sáu, Tháng 12 30 2022