1. Danh sách các Sở Y tế đăng ký mã đánh giá viên

https://danhgia.chatluongbenhvien.vn/co-quan?name=&name_1=2&items_per_page=200

2. Danh sách các bệnh viện không khảo sát hài lòng trên phần mềm trực tuyến

https://hailong.chatluongbenhvien.vn/admin/danh-sach/benh-vien-kshl

https://hailong.chatluongbenhvien.vn/admin/danh-sach/so-kshl

3. Danh sách bệnh viện có đăng tải bằng chứng cho Đánh giá chất lượng bệnh viện

(bnh vin không có tên trong danh sách là các bnh vin không đăng ti bng chng)

https://bangchung.chatluongbenhvien.vn/benh-vien/bang-chung

https://bangchung.chatluongbenhvien.vn/so/bang-chung

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV