A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

TÀI LIỆU VÀ CÔNG VĂN

Loading widget...
No files to show
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

Hướng dẫn, Hỏi đáp

Thứ năm, Tháng 5 9

Thứ bảy, Tháng 5 4

Thứ bảy, Tháng 4 20

Thứ sáu, Tháng 4 5

Thứ năm, Tháng 3 7

Chủ nhật, Tháng 10 8 2023

Thứ hai, Tháng 4 25 2022

Thứ hai, Tháng 6 10 2019

Thứ tư, Tháng 1 16 2019

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Thứ năm, Tháng 5 9

Thứ bảy, Tháng 5 4

Thứ ba, Tháng 4 23

Thứ bảy, Tháng 4 20