G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

TÀI LIỆU VÀ CÔNG VĂN

Loading widget...
No files to show
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

Hướng dẫn, Hỏi đáp

Thứ năm, Tháng 2 22

Thứ hai, Tháng 1 25 2021

Thứ ba, Tháng 7 28 2020

Thứ hai, Tháng 11 25 2019

Thứ bảy, Tháng 11 24 2018

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Thứ hai, Tháng 1 25 2021

Thứ tư, Tháng 8 26 2020

Thứ hai, Tháng 11 25 2019