D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

TÀI LIỆU VÀ CÔNG VĂN

Loading widget...
No files to show
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

Hướng dẫn, Hỏi đáp

Thứ tư, Tháng 2 21

Thứ năm, Tháng 2 1

Thứ sáu, Tháng 12 30 2022

Thứ sáu, Tháng 4 1 2022

Thứ hai, Tháng 1 4 2021

Thứ bảy, Tháng 8 8 2020

Thứ sáu, Tháng 12 7 2018

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Thứ tư, Tháng 2 21

Thứ năm, Tháng 2 1

Thứ tư, Tháng 1 24

Thứ sáu, Tháng 1 5

Thứ ba, Tháng 10 17 2023