C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

TÀI LIỆU VÀ CÔNG VĂN

Loading widget...
No files to show
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

Hướng dẫn, Hỏi đáp

Thứ năm, Tháng 4 13

Thứ sáu, Tháng 1 13

Thứ hai, Tháng 1 9

Thứ năm, Tháng 1 5

Thứ sáu, Tháng 12 30 2022

Thứ tư, Tháng 12 21 2022

Chủ nhật, Tháng 12 18 2022

Thứ ba, Tháng 10 18 2022

Thứ hai, Tháng 10 10 2022

Thứ năm, Tháng 5 12 2022

Thứ tư, Tháng 11 4 2020

Thứ hai, Tháng 9 7 2020

Thứ ba, Tháng 6 23 2020

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Thứ ba, Tháng 1 31

Thứ sáu, Tháng 1 13